Privacybeleid

 

PRIVACYVERLARING

 Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor zover dit gebruik verenigbaar is met de doeleinden waarvoor wij die informatie hebben verkregen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wie wij zijn:

Create with Colors
Beethovenstraat 38
5102 XB Dongen

KvK: 68657536

Om welke gegevens gaat het?

Het gaat om persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een individuele natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

Waarom?

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door ons verwerkt om u onze diensten te kunnen aanbieden en om daarover met u te kunnen communiceren. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst met u, op grond van een wettelijke verplichting of waar nodig met uw specifieke toestemming.

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarbij leggen wij ook die partijen de verplichtingen op waar wij ons aan moeten houden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de duur van de overeenkomst of indien een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, voor de duur van die wettelijke termijn.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacy wetgeving enkele rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
1. U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking daarvan;
2. U heeft het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken;
3. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij;
4. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u (een van) deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: info@createwithcolors.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Verplicht?

U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Echter, aangezien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit, kunt u geen gebruik maken van onze diensten indien wij niet over uw persoonsgegevens kunnen beschikken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.